ALGEMENE VOORWAARDEN KAARTVERKOOP

 

 1. Begripsomschrijving
  In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
  ‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop van Miss Supermodel Worldwide Netherlands (onderdeel van Stichting IJOSE Foundation);
  ‘Evenement’, de publieke gebeurtenis waarbij de finale van de missverkiezing plaatsvindt.
  ‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;
  ‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Miss Supermodel Worldwide Netherlands en de klant tot koop en levering van tickets;
  ‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een evenement;

'Koper', de natuurlijke en/of rechtspersoon die Ticket(s) koopt voor het door Miss Supermodel Worldwide georganiseerde evenement. 

 1. Toepasselijkheid
  2.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Miss Supermodel Worldwide Netherlands zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de website van Miss Supermodel Worldwide Netherlands aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
  2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van Miss Supermodel Worldwide Netherlands.
  2.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
  2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Miss Supermodel Worldwide Netherlands worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Miss Supermodel Worldwide Netherlands ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  2.6 Alle aanbiedingen van Miss Supermodel Worldwide Netherlands zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
  2.7 Partners van Miss Supermodel Worldwide Netherlands die optreden als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Koper en Miss Supermodel Worldwide Netherlands. Deze partners zijn geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Miss Supermodel Worldwide Netherlands een of meerdere Tickets heeft gekocht.
  2.8 Miss Supermodel Worldwide Netherlands is gerechtigd de door Koper opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan ertoe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.
  2.9 Miss Supermodel Worldwide Netherlands is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Miss Supermodel Worldwide Netherlands de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Miss Supermodel Worldwide Netherlands dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen/aanbiedingen
  3.1 Alle aanbiedingen van Miss Supermodel Worldwide Netherlands zijn vrijblijvend en Miss Supermodel Worldwide Netherlands behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
  3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
  3.4 Miss Supermodel Worldwide Netherlands kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  3.5 Per bestelling betaalt u een vast bedrag aan servicekosten per ticket.
  3.6 Miss Supermodel Worldwide Netherlands houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Miss Supermodel Worldwide Netherlands, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat Koper een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.
  3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings- en bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Miss Supermodel Worldwide Netherlands niet aansprakelijk.
  3.8 Indien Koper met enige betaling in gebreke is, is Miss Supermodel Worldwide Netherlands gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
  3.9 Het storneren van een door Miss Supermodel Worldwide Netherlands bedrag ontslaat Koper niet van zijn betalings- en afnameverplichting.
  3.10 Indien Miss Supermodel Worldwide Netherlands (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door Koper verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van Koper, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

 1. Gebruik van Miss Supermodel Worldwide Netherlands Tickets
  4.1 Miss Supermodel Worldwide Netherlands Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
  4.2 Koper van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen.
  4.3 Tickets mogen niet doorverkocht worden.
  4.4 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van Miss Supermodel Worldwide Netherlands.
  4.5 Elk ticket is slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van ticket nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

 1. Annulering en teruggave
  5.1 Miss Supermodel Worldwide Netherlands heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt, zal Miss Supermodel Worldwide Netherlands trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Miss Supermodel Worldwide Netherlands hun best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het Evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
  5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Miss Supermodel Worldwide Netherlands is niet verplicht om eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.
  5.3 Miss Supermodel Worldwide Netherlands zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed wordt, eventuele extra kosten die Koper heeft betaald door Miss Supermodel Worldwide Netherlands verleende diensten, zoals reserveringskosten. Miss Supermodel Worldwide Netherlands aanvaardt in zodanig geval nooit aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

 1. Betalingen
  Miss Supermodel Worldwide Netherlands accepteert iDEAL, Bancontact, Sofort, Creditcard en Paypal betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

 1. Levering
  7.1 De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd.
  7.2 De door Miss Supermodel Worldwide Netherlands opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u (Koper) al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Miss Supermodel Worldwide Netherlands verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 1. Reclames en aansprakelijkheid
  9.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper Miss Supermodel Worldwide Netherlands daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Miss Supermodel Worldwide Netherlands de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.
  9.3 Miss Supermodel Worldwide Netherlands kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Miss Supermodel Worldwide Netherlands (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Miss Supermodel Worldwide Netherlands niet aansprakelijk.
10.2 De administratie van Miss Supermodel Worldwide Netherlands geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 1. Overmacht
  11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Miss Supermodel Worldwide Netherlands in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van Kopers’ bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Miss Supermodel Worldwide Netherlands gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Miss Supermodel Worldwide Netherlands kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
  12.1. De koper van een door Miss Supermodel Worldwide Netherlands geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van het Evenement te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door de werknemers van de organisatie tijdens het Evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
  12.2 Voor een weigering van toegang tot het Evenement door Miss Supermodel Worldwide Netherlands of de werknemers tijdens het Evenement  of het openbaar gezag om koper van een door Miss Supermodel Worldwide Netherlands geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Miss Supermodel Worldwide Netherlands niet aansprakelijk zijn.
  12.3 De koper van een ticket bezoekt het Evenement op eigen risico. Miss Supermodel Worldwide Netherlands zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het Evenement of het bijwonen daarvan.
  12.4 Koper van een door Miss Supermodel Worldwide Netherlands geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen tijdens het Evenement door Miss Supermodel Worldwide Netherlands of door het bevoegde gezag, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het Evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. 

 1. Diversen
  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Miss Supermodel Worldwide Netherlands in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Miss Supermodel Worldwide Netherlands vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Gegevens Miss Supermodel Worldwide Netherlands
Naam : Miss Supermodel Worldwide Netherlands, onderdeel van de Stichting IJOSE Foundation.
Bank: NL85 INGB 0009 3033 12

E-mail: legaladministration@msmwnl.com